За минно-обогатителната и металургичната промишленост

Изпращане Вашето съобщение бе изпратено успешно!

 

ИНЖЕНЕРИНГ

Фокусът и стремежът на Ел Стомана ООД за поддържане на високо и консистентно качество на предлаганите продукти и услуги доведе до прилагане на експертни технически решения от екипа на фирмата. 

Разработка и внедряване "под ключ"

Ел Стомана ООД предлага инженерингова услуга, включваща разработване и внедряване „под ключ” на собствени иновативни технологии и продукти за предприятията от минно-обогатителната и металургична промишленост.

Технологии и съоръжения

Уникалният екип от специалисти, участвал в изграждането и модернизирането на най-големите предприятия от добивната промишленост в България разработи редица подобрения при производството на топките за мелници. Част от разработените технологии и съоръжения са: 
            ►  Бункер-дозатор за топки на топкова мелница, патент № 108588/2009 г.
            ►  Внедряване на технология и поточна линия за закаляване на стоманени топки, защитен със заявление за патент № 110445/2009 г. Системата се управлява с най-съвременни електронни методи. Цифровото й управление дава широки възможности за избор на различни режими на работа за съответния размер и химически състав на използваните стомани, с цел достигане на оптимални качества на топките за всеки потребител. 
            ►  Гравитачна машина за ударни тестове на масивни тела (в това число стоманени и чугунени топки) и др.

Качество и контрол на произведената продукция

Благодарение на желанието си да достави максимално високо качество на продуктите Ел Стомана постоянно развива развойна и изследователска  дейност.
 
Една от последните разработки за подобряване на качеството е внедрената Поточна линия за закаляване на стоманени топки. Линията се намира в производствения цех при основния подизпълнител Стомана Индъстри АД - най-голямото металургично предприятие в България. Създадените условия при производителя включват и възможност за регулиране на технологичните процеси и текущ контрол за проследяване на качеството на произведената продукция - текущи измервания на топките по утвърдени методики, с цел проследяване на качеството им и коригиране на режимите по време на самото производство.
 
 
В процес на изпитване са и методики за аналитична оценка на гранулометричния състав в топкови мелници при клиента за съответните характеристики на използваните мливни тела при:
 
              ► Регулярно зареждане
              ► Порционно зареждане (за различен състав и съотношения).